Hva gjør arkitekten

Det kan være omfattende å gjennomføre en byggesak – helt fra idéstadiet og fram til det nye byggverket står ferdig. Her vil jeg forklare deg litt om prosessen fram mot en søknad til kommunen.

SAKSGANGEN:

1 Dine egne forberedelser med «need to have» og «want to have»: Det er mye du kan forberede og finne ut av på egenhånd. Dette vil redusere prisen på arbeidsprosessen. Det er viktig at du kommuniserer med eventuell partner og andre som skal bo i huset, slik at dere er ganske enige om målet. Om ikke, så finner vi ut av det på møtene vi skal holde. Lag en oversikt over det du MÅ ha og det du ØNSKER.

2 Avtale: Vi undertegner en avtale på bakgrunn av den informasjonen du har gitt til arkitekten. I avtalen beskrives din intensjon, prosessen, samt et kostnadsoverslag.

3 Etablering av prosjektet: I denne fasen innhentes nødvendig informasjon, som reguleringsbestemmelser og kartunderlag. Lover og regler må følges, og disse finner vi blant annet i bestemmelsene for tomten og i kommuneplaner. Dette bestilles fra kommunen. Her får vi også navn og adresse på naboer som må varsles. Plan- og bygningsloven må også følges.

4 Eventuell oppmåling av eksisterende hus dersom prosjektet gjelder påbygg/tilbygg: Dersom det ikke finnes eksisterende tegninger av bygget, må det måles opp og tegnes. Dette gir grunnlaget for den videre prosessen. Ved en søknad til kommunen må det legges ved tegninger av huset slik det ser ut før en ombygging.

5 Det første planleggingsmøtet: Når dette er på plass holder vi det første planleggingsmøtet, der vi snakker grundigere om dine ønsker, behov og økonomiske ramme. Her får du igjen for din egeninnsats og gode forberedelse.

6 Design: Nå er det arkitektens oppgave å designe et hus som møter dine forventninger. Jo tydeligere du har vært i dine forberedelser, jo lettere er det for arkitekten å forstå hva du ønsker. Det blir først laget et skisseprosjekt, deretter et rammeprosjekt som brukes videre i søknaden til kommunen.

7 Eventuell forhåndskonferanse i kommunen: Når skisseprosjektet er klart, er det lurt å holde en forhåndskonferanse hos kommunen. Dette er for å få fornuftige innspill og hjelp ved søknadsprosessen.

8 Skjemaer: Til slutt må vi fylle ut alle skjemaene som kreves. Det gjelder blant annet søknad om ansvarsrett for arkitekten og de andre aktørerene, som rørlegger, graver, brannkonsulent, byggmester osv. Det må lages en gjennomføringsplan der man beskriver hvordan hele prosessen skal gjennomføres fra den første søknaden sendes inn til  bygget er klar for innflytting. Man må dessuten gi opplysninger om tiltakets rammer og bygningsspesifikasjoner.

9 Redegjørelse av prosjektet: Her beskrives bakgrunnen for prosjektet og  hva du/tiltakshaver ønsker å gjøre/søke om. Vi forklarer at vi holder oss innenfor de lover bestemmelser som gjelder for tomten. Dersom vi ikke holder oss innenfor, må vi søke om dispensasjon.

10 Nabovarsler: Nabovarslene må utarbeides og kan sendes rekommandert, eller du kan gå rundt til naboene for å få underskrifter. Alternativt kan naboene varsles via Altinn. Naboene skal informeres om størrelsen og plasseringen av bygget; dvs avstand til nabogrenser og midte av vei. De skal få tegninger av snitt og fasader, samt situasjonsplan. Dersom vi må søke om dispensasjon, skal naboene få kopi av dette.

11 Innsending av søknaden: To uker etter naboene er varslet kan søknaden sendes til kommunen. Eventuelle nabomerknader må kommenteres og legges ved søknaden. En søknad til kommunen er alltid mer omfattende enn man forventer, så du må smøre deg med litt tålmodighet.

FØLGENDE MATERIALE VEDLEGGES EN SØKNAD:

 • Følgebrev
 • Søknad om tillatelse
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Opplysninger gitt i nabovarsel
 • Kvittering fra nabovarsler
 • Eventuelle anmerkninger fra naboer med kommentarer
 • Situasjonsplan med tiltaket inntegnet og målsatt
 • Utomhusplan
 • Eventuell avkjørselsplan
 • Utregning BYA
 • Planer 1:100
 • Snitt 1:100
 • Fasadetegninger 1:100
 • Oppriss med nabobebyggelse
 • Eksisterende planer, snitt og fasader 1:100
 • Illustrasjoner
 • Redegjørelse med bakgrunn for tiltaket og beskrivelse av prosjektet
 • Gjennomføringsplan
 • Erklæring om ansvarsrett for de enkelte aktører innen prosjektet

KOSTNADER
Ved prosjekteringsarbeidet kan du velge mellom en fastprisavtale eller en timebasert avtale. Erfaringsmessig er fastprisavtalen dyrere enn den timebaserte, da det er usikkert hvor lang tid prosessen tar, og man derfor gjerne legger litt på prisen for å sikre seg.

Velger du den timebaserte avtalen får du nøyaktige timelister som viser hva tiden er gått med til, noe som gir deg en trygghet og oversikt over framdriften. Timelistene viser hvor lang tid det er brukt på innhenting av underlagsmateriale, møter, telefoner, mail, kontakt med kommunen, skissering, opptegning av plan, snitt, fasader og situasjonsplan.

Selve søkeprosessen med skjemaer og beskrivelser, behandling av nabomerknader, samt innhenting av materiale fra andre konsulenter faktureres alltid etter medgått tid.

Timeprisen er kr 1.200,- + mva

Alle avtaler gjøres skriftlig.